2018

Oleksii Kvilinskyi
Tetiana Girchenko
Oleksandr Petruk
Xia Yang
Oksana Knyzhenko
Taras Moshovskyi
Pavlo Berzin
Sergii Kravchenko
Vyacheslav Vilkov
Roman Piskunov
Anna Vlasova
Kazimierz Pajak
Liliya Korchevska
Sergii Legenchuk
Tatiana Bochulya
Anzelika Krutova
Liubomyra Kindratska
Franz Peter Lang
Kazimierz Lejda
Borys Samorodov
Vadym Samorodov
Nadiya Yurkiv
Dmytro Zubov