FEATURES OF SOCIALLY DETERMINED GOVERNMENT POLICY IN THE REGULATION SPHERE OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS DEVELOPMENT IN UKRAINE

Keywords: state regulatory policy, socially oriented policy, economic relations, state regulation, small and medium entrepreneurship, small and medium business financing instruments

Abstract

Formation of regulatory state policy concerning a new socially oriented type of state policy mainly involves the introduction of such methods and state regulation tools of economic relations that would allow achieving the greatest balance and optimal combination of business freedom based on fair market regulators, the interests of the whole society and the creation of conditions for the state and its citizen welfare, ensuring sustainable development.

Legal bases and requirements for the development of socially oriented state policy in the regulation sphere of economic relations are defined by the Agreement on Association between Ukraine, on the one hand, and the European Union, the European Atomic Energy Community and its Member States, on the other hand (hereinafter referred to as the “Agreement on Association with the EU”). So, according to Art. 85 Agreement on Association with the EU in Ukraine provides for the mutual liberalization of the conditions for business establishment, trade in services, cooperation in the field of electronic commerce, Art. 343 provides for the formulation and implementation of market economic policies

Downloads

Download data is not yet available.

References

Appiah, K. M., Possumah, B. T., Ahmat, N., & Sanusi, N. A. (2018). Applicability of theory of constraint in predicting Ghanaian SMEs investment decisions. Journal of International Studies, 11(2), 202-221. https://doi.org/10.14254/2071-8330.2018/11-2/14

Bila, I. S. & Salatjuk, N. M. (2014). Svitovyi dosvid derzhavnoho rehuljuvannia pidpryjemnyctva. [World experience of state regulation of entrepreneurship]. Problemy ekonomiky, 1, 26-30.

COSME program (2016). Retrieved from: http://cosme.me.gov.ua/assets/1.-детально-про-програму-cosme-2.pdf

Doing business (2019). A World Bank Group Flagship Report. 16 edition. Retrieved from: http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/u/ukraine/UKR.pdf

Ghavrylov, E. V. (2009). Derzhavna polityka v sferi zabezpechennja zajnjatosti: okremi pravovi aspekty. [State Employment Policy: Some Legal Aspects]. Forum prava, 3, 129-135.

Ghoncharenko, O. (2016). Samoreghuljuvannja ghospodarsjkoji dijaljnosti v praktyci mizhnarodnykh orghanizacij. [Self-regulation of economic activity in the practice of international organizations]. Zovnishnja torghivlja: ekonomika, finansy, pravo, 6, 32-41.

Ghrinevsjka, S. M. (2012). Socialjna orijentacija ekonomiky jak ekonomichna versija socioekonomiky. [Social orientation of the economy as an economic version of the socioeconomics]. Ukrajinsjkyj socium, 1(40), 141-150.

Indeks polityky shchodo maloho ta seredn’oho pidpryyemnytstva: krayiny Skhidnoho partnerstva (2016). [Index of policies on SMEs in the Eastern Partnership countries]. Retrieved from: https://www.oecd.org/eurasia/competitiveness-programme/SMEPI_Launch_Agenda_UA.pdf

Index of Economic Freedom. Retrieved from https://www.heritage.org/index/visualize?cnts=ukraine|poland&src=ranking

Instytutsiyi, shcho zabezpechuyut’ pidtrymku pidpryyemnytstva [Institutions providing support for entrepreneurship]. Retrieved from: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=0ced3c9f-a057-4852-9072-151dd387356a&title=Institutsii-SchoZabezpechuiutPidtrimkuPidprimnitstva

Kidalov, M., & Snider, K. (2011). US and European Public Procurement Policies for Small and Medium-Sized Enterprises (SME): A Comparative Perspective. Business and Politics, 13(4), 1-41. https://doi.org/10.2202/1469-3569.1367

Kochyn, V. V. (2015). Zasoby derzhavnogho reghuljuvannja ghospodarsjkoji dijaljnosti v umovakh dereghuljuvannja ekonomiky Ukrajiny. [Means of state regulation of economic activity in the conditions of deregulation of the economy of Ukraine]. Jurydychnyj visnyk, no. 2, pp. 114-117.

Konstytucija Ukrajiny (1996). [Constitution of Ukraine]. Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

Kostjuchenko, Ja. M. (2016). Aksiologhichni konstanty ekonomichnoji polityky Jevropejsjkogho Sojuzu: mizhnarodno-pravovyj aspekt. [Axiological constants of the European Union's economic policy: the international legal aspect]. Naukovyj visnyk Mizhnarodnogho humanitarnoho universytetu. Seriia Jurysprudenciia, 19, 173-175.

Kravchuk, N., Tarasovych, L., & Yaremova, M. (2017). Development of the socially-oriented economy in Ukraine: prerequisites and strategic forecasting. Baltic Journal of Economic Studies, 3(2), 66-72.

Llave, M. R. (2017). Business Intelligence and Analytics in Small and Medium-sized Enterprises: A Systematic Literature Review. Procedia Computer Science, 121, 194-205. https://doi.org/10.1016/j.procs.2017.11.027

Mochalnikov, V., Anokhina, M., & Potemkina, N. (2012). Formation of the Socially-Oriented Model of Economic Growth. Intellectual Economics, 6, 4(16), 439–449.

Onlayn-budynok yustytsiyi (2018). [Online Justice House]. Retrieved from: https://online.minjust.gov.ua/registration-fiz

Pasichnyk, Ju. V. (2009). Kryteriji socialjno-orijentovanoji ekonomiky [Criteria for a socially oriented economy]. Lviv: Vydavnyctvo Nacionaljnogho universytetu “Ljvivsjka politekhnika”.

Pokaznyky strukturnoyi statystyky po sub’yektakh hospodaryuvannya (2017). [Indicators of structural statistics by homekeeping subjects]. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua

Polishhuk, L. S. (2010). Ekonomichna polityka jevropejsjkykh krajin [Economic policy of European countries]. Aktualjni problemy mizhnarodnykh vidnosyn, 94, ІІ, 205-211.

Pro Derzhavne byuro rozsliduvan’ (2015). [About the State Bureau of Investigations]. Retried from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19

Pro Rekomendatsiyi parlaments’kykh slukhan’ na temu: «Rozvytok pidpryyemnytstva v Ukrayini ta pidtrymka maloho i seredn’oho biznesu» (2016). [On the Recommendation of the Parliamentary Hearings on the theme «Development of Entrepreneurship in Ukraine and Support to Small and Medium-Sized Businesses»]. Retried from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1090-19

Pro rozvytok ta derzhavnu pidtrymku maloho i seredn’oho pidpryyemnytstva v Ukrayini (2012). [About development and state support of small and medium enterprises in Ukraine]. Retried from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4618-17

Pro skhvalennya Prohnozu ekonomichnoho i sotsial’noho rozvytku Ukrayiny na 2019-2021 roky (2018). [About approval of the Forecast of economic and social development of Ukraine for 2019-2021 years]. Retried from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/546-2018-п

Pro skhvalennya Stratehiyi rozvytku maloho i seredn’oho pidpryyemnytstva v Ukrayini na period do 2020 roku (2017). [Approval of the Strategy for the Development of Small and Medium Enterprises in Ukraine until 2020]. Retried from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504-2017-р

Pro zapobihannya koruptsiyi (2014). [On Prevention of Corruption]. Retried from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n42

Pro zasady derzhavnoyi rehulyatornoyi polityky u sferi hospodars’koyi diyal’nosti (2016). [On the basis of state regulatory policy in the field of economic activity]. Retried from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15

Pro zatverdzhennya Komunikatsiynoyi stratehiyi Natsional’noho ahentstva z pytan’ zapobihannya koruptsiyi na 2018-2020 roky (2018). [On Approval of the Communication Strategy of the National Agency for the Prevention of Corruption for 2018-2020]. Retried from: http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0811884-18

Pro zatverdzhennya planu diy shchodo implementatsiyi krashchykh praktyk yakisnoho ta efektyvnoho rehulyuvannya, vidobrazhenykh Hrupoyu Svitovoho banku u metodolohiyi reytynhu «Vedennya biznesu» (2015). [On approval of a plan of action for the implementation of best practices for qualitative and efficient regulation, as reflected by the World Bank Group in the Doing Business rating methodology]. Retried from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1406-2015-р

Pro zatverdzhennya Poryadku rozpodilu byudzhetnoyi dotatsiyi dlya rozvytku sil’s’kohospodars’kykh tovarovyrobnykiv ta stymulyuvannya vyrobnytstva sil’s’kohospodars’koyi produktsiyi u 2017 rotsi (2017). [On Approval of the Procedure for Distribution of Budget Subsidies for the Development of Agricultural Producers and Stimulation of Agricultural Production in 2017]. Retried from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/83-2017-п

Pro zatverdzhennya Poryadku vykorystannya koshtiv, peredbachenykh u derzhavnomu byudzheti dlya chastkovoyi kompensatsiyi vartosti sil’s’kohospodars’koyi tekhniky ta obladnannya vitchyznyanoho vyrobnytstva (2017). [On approval of the procedure for using funds provided for in the state budget for partial compensation of the cost of agricultural machinery and equipment of domestic production]. Retried from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/130-2017-п

Pro zatverdzhennya Poryadku vykorystannya koshtiv, peredbachenykh u derzhavnomu byudzheti dlya nadannya finansovoyi pidtrymky rozvytku fermers’kykh hospodarstv (2018). [On approval of the procedure for using funds provided for in the state budget to provide financial support to the development of farms]. Retried from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/106-2018-п

Rule of Law Index. Ukraine. Retrieved from: http://data.worldjusticeproject.org/#/groups/UKR

Serrasqueiro, Z., Leitão, J., & Smallbone, D. (2018). Small- and medium-sized enterprises (SME) growth and financing sources: Before and after the financial crisis. Journal of Management & Organization, 1-16. https://doi.org/10.1017/jmo.2018.14

Seredn’ostrokovyy plan priorytetnykh diy Uryadu do 2020 roku ta plany priorytetnykh diy Uryadu (2017). [The medium-term plan of the Government's priority actions by 2020 and the plans of the Government's priority actions]. Retried from: https://www.kmu.gov.ua/ua/diyalnist/programa-diyalnosti-uryadu/serednostrokovij-plan-prioritetnih-dij-uryadu-do-2020-roku-ta-plan-prioritetnih-dij-uryadu-na-2017-rik

Shvajka, L. A. (2006). Derzhavne reghuljuvannja ekonomiku [State regulation of Economy]. Kyjiv: Znannja.

Smolyn, Gh. V. (2012). Derzhavne reghuljuvannja ghospodarsjkoji dijaljnosti [State regulation of economic activity]. Ljviv: LRIDU NADU.

Social Progress Index (2018). Retrieved from: https://www.socialprogress.org/?code=UKR

Tretjak, Gh. S. & Blishhuk, K. M. (2011). Derzhavne reghuljuvannja ekonomiky ta ekonomichna polityka [State regulation of the economy and economic policy]. Lviv: LRIDU NADU.

Tsai, C., & Peng, K. (2017). The FinTech Revolution and Financial Regulation: The Case of Online Supply-Chain Financing. Asian Journal of Law and Society, 4(1), 109-132. https://doi.org/10.1017/als.2016.65

Ughoda pro asociaciju mizh Ukrajinoju, z odnijeji storony, ta Jevropejsjkym Sojuzom, Jevropejsjkym spivtovarystvom z atomnoji energhiji i jikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoji storony (2014). [Association Agreement between Ukraine, on the one hand, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States, on the other hand]. Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011

Published
2019-01-29
How to Cite
PetrunenkoI. (2019). FEATURES OF SOCIALLY DETERMINED GOVERNMENT POLICY IN THE REGULATION SPHERE OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS DEVELOPMENT IN UKRAINE. European Cooperation, 1(41), 7-17. https://doi.org/10.32070/ec.v1i41.18